Categorie 'FAQ'

Bewaring medische dossiers na overlijden of stopzetting medische activiteit

Medische dossiers moeten gedurende dertig jaar na het laatste contact met de patiŽnt worden bewaard. In geval van overdracht van een geneeskundige praktijk wordt de arts-overnemer de bewaarder van de medische dossiers en verbindt hij zich ertoe om alle voor de continuÔteit van de verzorging nuttige gegevens van de dossiers mee te delen aan de door de patiŽnt aangeduide arts.

Indien de geneeskundige praktijk bij stopzetting van de beroepsactiviteit niet overgedragen wordt, dient de arts ervoor te zorgen dat alle medische dossiers ter bewaring worden overgemaakt aan een praktiserend arts.

Wanneer dit uit hoofde van de arts niet mogelijk is, is het aangewezen dat de nabestaanden van een overleden arts zorgen voor de overdracht van de medische dossiers aan een praktiserend arts. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met een lokale artsenvereniging waarbij de arts aangesloten was (bvb. de voorzitter van de Huisartsenkring). In geval geen arts-overnemer gevonden zou worden is het wenselijk dat de nabestaanden beroep doen op een gespecialiseerd archiveringsbedrijf voor de bewaring van de medische dossiers. De provinciale raad kan niet optreden als bewaarder van medische dossiers.

Hoe wordt een klacht afgehandeld ?

Tijdens het symposium van 2003 werd de Afhandeling van een Klacht belicht door dr Paul Henderickx , voorzitter van de Raad .

Welk zijn de verplichtingen waaraan een elektronisch medisch dossier moet voldoen inzake beveiliging ?

De arts is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn dossiers, dus ook voor zijn EMD.
Hij is verplicht betrouwbare back-ups te nemen en te bewaren op een veilige plaats.
Hij is tevens verplicht de toegang tot zijn PC te beveiligen om ongeoorloofde toegang door derden onmogelijk te maken.
Ten slotte kan de arts de gegevens die onder het beroepsgeheim vallen enkel via een beveiligde lijn doorgeven aan een collega.
De Nationale Raad stelt hiervoor een systeem van beveiligde handtekening ter beschikking.

Dr Patrick Verheijen

Kan het dat in bepaalde populaire televisieprogrammaís de patiŽnten zomaar gans het verhaal over hun eigen ziekte vertellen ( Vb : over plastische chirurgie, bevallingen enz ) ?

De Orde heeft geen zeggenschap over patiŽnten.
Zij vertellen over zichzelf voor de camera wat ze willen.

Inzake interviews geldt nog steeds het advies van de Nationale Raad van 21-11-1993 :
Wanneer een arts een behandelingswijze bespreekt en deze illustreert met beelden van een patiŽnt, dan moet hij diens anonimiteit waarborgen.
Wanneer de patiŽnt zelf het initiatief neemt om zijn behandeling in de pers te bespreken, dan is het de arts toegelaten zijn standpunt toe te lichten in een interview.

In de andere gevallen moet een arts zich houden aan het beroepsgeheim.

Dr Patrick Verheijen

Welk is de verantwoordelijkheid van artsen bij het afleveren van kwalitatief slechte medicatie door een apotheker ?

Wanneer een arts vaststelt dat een aan zijn patiŽnten geleverd geneesmiddel slecht bereid is, strijdig met het recept of bedorven, dan zet hij er zijn zegel op.
De arts verzoekt de patiŽnt het geneesmiddel te overhandigen aan de afgevaardigde van de Provinciale Geneeskundige Commissie die het zal ophalen.
De arts stelt onverwijld de PGC op de hoogte.

Dr Patrick Verheijen

Mag men als huisarts twee kabinetten hebben ?

Ook algemeen geneeskundigen kunnen een tweede kabinet hebben sedert de wijziging van de Code op 12-04-2003.

De regel blijft echter dat de geneesheer zijn kabinet op ťťn plaats zal uitoefenen, doch hij kan een tweede kabinet openen indien de behoefte daaraan behoorlijk aangetoond werd en de waarborgen inzake kwaliteit van zorgen en continuÔteit van zorgen gegarandeerd zijn.

Het komt aan de Provinciale Raad toe de aanvraag tot het openen van een tweede kabinet te behandelen en eventuele toestemming te geven.

Dr Patrick Verheijen

Kan men in Brussel overstappen naar de Franstalige Provinciale Raad om bijvoorbeeld minder wachten te moeten doen ?

Een arts die zijn voornaamste activiteit te Brussel uitoefent kan, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven, overstappen van ene Provinciale Raad naar de andere.

Verandering kan echter niet wanneer er een tuchtprocťdure loopt tegen de betrokken arts.
Vanaf het openen van een onderzoek tot de definitieve beslissing.

Dr Patrick Verheijen

Meer en meer artsen wensen geen wachten meer te doen

De deelname aan de wacht is een deontologische verplichting.
Uitzonderingen worden omwille van leeftijd, gezondheidsredenen of om een andere geldige reden toegestaan.
Indien er een geschil ontstaat, dan kunnen zowel de betrokken arts, als de wachtkring dit voorleggen aan de Provinciale Raad.
Beide partijen zullen gehoord worden.
De Raad kan een deskundig onderzoek gelasten, waaraan de vrijstelling vragende arts zich dient te ontwerpen.
Indien de arts het advies niet aanvaardt, dan kan hij opgeroepen worden voor de Raad voor het nemen van een formele beslissing.
In laatste instantie kan de Provinciale Geneeskundige commissie ingelicht worden.

Dr Patrick Verheijen