Parkeerkaarten

 • aanvraag Parkeerkaart voor Vlaams-Brabant
 • Parkeerkaart voor Brussel (enkel voor Brusselse huisartsen):

  De arts is verplicht zijn patiënten te verzorgen en ze hulp en bijstand te verlenen.
  De voor het parkeren geldende regels verhinderen hem echter in sommige omstandigheden zijn opdracht met de nodige spoed uit te voeren; namelijk wanneer hij gedwongen wordt zijn
  voertuig te parkeren op een grote afstand van de plaats waar hij zijn patiënt dient te bezoeken. Twee waarden concurreren dus met elkaar, waarden die bovendien strafrechtelijk of
  tuchtrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden indien ze niet in acht genomen worden. Enerzijds gaat het om het verkeersreglement, anderzijds om de deontologische regels
  betreffende de bijstand aan personen die ziek zijn of in nood verkeren. Om deze tegenstrijdigheid op te lossen stellen wij een parkeerkaart ter beschikking van de
  huisartsen.

  De kaart is enkel geldig op het grondgebied van het Brussels gewest ( 19 gemeenten ) en het gebruik ervan is onderworpen aan de voorwaarden vermeld in de bijgaande Verbintenis.
  Indien u als huisarts werkzaam bent in Brussel kan u een kaart voor dringende huisbezoeken afhalen bij de
  Nederlandstalige Provinciale Raad van Brabant van de Orde van Artsen,
  Maria-Louizasquare 32 te 1000 Brussel.

  U dient zich persoonlijk aan te bieden met uw identiteitskaart.
  Na het ondertekenen van de verbintenis parkeerkaart Brussel ontvangt u de kaart, waarvoor tweejaarlijks een
  geldigheidsvignet kan aangevraagd worden bij onze Raad.

  Dr. Patrick Verheijen
  Secretaris